قبل از ثبت سفارش از مشاوره تلفنی در ساعات اداری استفاده کنید. CHKALA.com
مکمل روغن گیربکس اتوماتیک X-1R

معرفی شرکت X-1R 

 

شرکت X-1R یک ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه و تولید کننده اﻧﺤﺼﺎری مکمل های روﻏﻦموتور و قطعات خودرو ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ از ﺳﺎل 1999 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. این ﺷﺮﮐﺖ  در اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل 1989 در ﻓﻠﻮرﯾﺪا  آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ و رﻫﺒﺮي ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه مکمل های روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﺮﺗﺮي آﺷﮑﺎر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و فرمول یک ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ. از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ X-1R ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﻮد ، ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داد ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺟﻮاﯾﺰي ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻧﻈﯿﺮ مکمل روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر، ﻣﮑﻤﻞ ﺳﻮﺧت (ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﮐﺘﺎن)  ﮔﺮﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻮﺗﻮرSupplements Oil Engine X-1R ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﺻﻄﮑﺎك و اﺳﺘﻬﻼك ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﺎري ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ شعار تجاری ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان IT REALLY WORKS (ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﯾﻦ واﻗﻌﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻪ) ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي X-1R ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺷﻤﺎر زﯾﺎدي از ﻫﻤﮑﺎران در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﺎري در ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎ ، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻫﺎ و ﻧﺎوﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﺑﺎزارﻫﺎي ﻓﺮوش ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ و تایید ﻓﺮاوان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. X-1R ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه رواﻧﮑﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻر ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻓﻨﺎوري ﺑﻨﯿﺎدی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻓﻨﺎوري رواﻧﮑﺎري دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺟﺰ X-1R ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎري، ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻮرد ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺗﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.در اواﺳﻂ دﻫﻪ 1990 ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﺪي در ﺳﯿﺴﺘﻢ رواﻧﮑﺎري اﺻﻠﯽ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎي اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻣﻮﺷﮏ ﻣﺘﺤﺮك ﺧﻮد  ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺖ. در ﺳﺎل 1994ﺟﻬﺖ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ، ﻧﺎﺳﺎ از X-1R درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد، ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﻫﺎ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﮐﻪ X-1R در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﺻﻄﮑﺎك و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ. X-1R ﻓﻨﺎوري ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﺎﺳﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد و رواﻧﮑﺎري ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻧﺎﺳﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ آن ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﻻر در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪ.رواﻧﮑﺎري ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ X-1R ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﺎﺗﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ (ﮐﺮاﮐﺮ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ) ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺼﯽ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

مکمل روغن گیربکس اتوماتیک  X-1R  Automatic Transmission Treatment   


روغن گیربکس نیز مانند روغن موتور به‌دلیل شرایط کاری که دارد فشار و دمای زیادی را متحمل می‌شود. برخی از این روغن‌ها(واسکازین) نمی‌توانند در این شرایط به‌خوبی عمل کنند و خاصیت روانکاری خود را از دست می‌دهند. در این حالت گیربکس تحت محافظت نبوده و دما بالا می‌رود. این موضوع موجب تعویض نامنظم دنده‌ها، افزایش صدای گیربکس و خرابی زودهنگام آن خواهد شد. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی استفاده محصول شرکت X-1R مناسب خواهد بود. این محلول نوعی مکمل روغن گیربکس بوده که با کمک فرمولاسیونی که دارد موجب بهبود عملکرد این روغن شده و مقاومت آن را در شرایط تحت فشار بالا می‌برد. این محصول در افزایش طول عمر گیربکس و آب‌بندی آن به‌خوبی عمل می‌کند. برای استفاده از این مکمل کافی است یک قوطی از آن را به روغن گیربکس اضافه کنید. استفاده از این محصول پس از طی مسافت 20000 کیلومتر یا هر دو سال یکبار توصیه می‌شود. شرکت «X-1R» این مکمل روغن گیربکس را در بسته بندی 240 میلی‌لیتری عرضه می‌کند. این محصول برای گیربکس‌های اتوماتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

مکمل روغن گیربکس اتوماتیک X-1R

  • مدل کالا: 240ML
  • موجودی: در انبار
حداقل سفارش یک کارتن (24 عدد) می باشد
مایع موتور شوی (موتور فلاش )DG  موتورشوی فوق یکی از محصولات شرکت«VESLEE»با برند دیرگون یا ..

مایع   چکه گیر رادیاتور( رفع نشتی) DG مايع چكه گير  و رفع نشتی رادياتور  DG..

مایع موتور شوی (موتور فلاش )LUXITموتورشوی «MOTOR FLUSH» حجمی برابر 433 میلی‌لیتر دارد. استفاده از ای..

  محلول نشت گیر رادیاتور و بخاری خودرو  GAT Radiator Sealant آلمان  معرفی ش..

مایع رادیاتور فلاش و احیا کننده سیستم خنک کننده  GAT Radiator Purifier آلمان  &n..